Stans kutt i Gloppen folkebibliotek

I årets budsjettforhandlingar i Gloppen er det foreslått å redusere opningstida med 1-2 dagar ved Gloppen folkebibliotek, som svarar til ei 75% stilling. Då må ein spør – kva gjev biblioteket oss? Gloppen folkebibliotek har prioritert tilbodet til barn i ei årrekkje. Både i forhold til samarbeid med det pedagogiske personalet i skular og barnehagar, … Les meir om Stans kutt i Gloppen folkebibliotek

Innkalling til årsmøte 2018

Vi ynskjer velkommen til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avd. Sogn og Fjordane Tid og stad: Førde bibliotek 16. april kl. 14.00 Sakliste: Godkjenning av dagsorden Val av leiar, skrivar og 2 til å skrive under protokoll Årsmelding 2016-2017 Revidert rekneskap for 2016-2017 Handlingsplan 2018 Budsjett 2018 Innkomne saker Val Opningstale ved Kristin Storrusten, forfatter og … Les meir om Innkalling til årsmøte 2018

Årsmelding 2015

Styret: Jorun Systad (leiar) Reidun Koksvik, styremedlem Ann-Kristin Vik Fløtre, sekretær Mona Svendsen, kasserar Nils Gjerland, politikar Vara: Kari Bolstad Kristin Hatledal Revisorar: Aud Skibenes Inger Anne Skeistrand Bibliotekprisjury: Jorun Systad, Randi Tveit Solheim, Ove Eide og Hege Lothe Møter: Styret har hatt 2 styremøter Styret har ikkje delteke på eksterne kurs/møter i perioden. Medlemstal: … Les meir om Årsmelding 2015

Årsmøte 2016

Årsmøteprotokoll 2016 Årsmøtet fann stad 12. mai 2016, kl. 12.30, i Førde, utstillingssalen i Førdehuset. Desse møtte: Jorun Systad, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Randi Bjørneset , Anne Kari Faleide, Iren Riksheim Østvik. Sak 1. Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Innkallinga vart samrøystes godkjent. Sak 2. Val av ordstyrar, skrivar og 2 til å skrive under protokollen. … Les meir om Årsmøte 2016

Styremøte 19. april 2016

Referat frå styremøte i Norsk bibliotekforening avd. Sogn og Fjordane Tid og stad: 19. april 2016, Førde bibliotek kl. 12.00. Tilstades: Nils Gjerland, Jorun Systad og Reidun Koksvik (Mona Svendsen på telefon i forkant av møtet) Fråværande: Ann-Kristin Vik Fløtre Saker: 1. Skriv og meldingar: Laget er no innmeldt i frivillighetsregisteret(Brønnøysundregisteret) med eige organisasjonsnummer. Laget … Les meir om Styremøte 19. april 2016

Biblioteka skapar gode lokalsamfunn

Pressemelding 27.11.15 Flyktningstraumen kjem til å gje oss store utfordringar. Eit godt bibliotektilbod er eit av dei viktigaste integreringstiltaka vi kan satse på. Språk er vegen til integrering, og biblioteket er ein viktig døropnar til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Som møteplass i lokalsamfunnet kan biblioteket byggje ned barrièrar, fordi det er gratis, og fordi … Les meir om Biblioteka skapar gode lokalsamfunn

Styremøte 19. november 2015

Referat Møtet fann stad på Førde bibliotek. Til stades: Jorun Systad, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Ann-Kristin Vik Fløtre (via Skype) Sak 1) Konstituering Inga endring etter det som vart vedteke på årsmøtet. Sak 2) Skriv og meldingar – Medlemsregisteret til NBF er no enkelt tilgjengeleg på nett, og viser at vi har 75 medlemmer – … Les meir om Styremøte 19. november 2015

Årsmøteprotokoll 2015

Biletet: Britt Berg Madsen får blomar og ei hjartans takk for innsatsen som leiar i NBF Sogn og Fjordane i fire år. No tek Jorun Systad over som leiar. Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet fann stad 18. juni 2015 på Førde bibliotek. Til stades: Torill Berge, Jorun Systad, Britt Berg Madsen, Mona Svendsen, Reidun Koksvik, Randi Tveit … Les meir om Årsmøteprotokoll 2015

Årsmelding 2014-2015

Styret: Britt Berg Madsen (leiar) Jorun Systad (nestleiar) Mona Svendsen (kasserar) Ann-Kristin Vik Fløtre (skrivar) Håkon Myrvang (styremedlem) Varamedlemer: Kari Bolstad, for Jorunn Systad Eli Hjelle Kjøllesdal, for Mona Svendsen Kristin Hatledal for Ann-Kristin Vik Fløtre Reidun Koksvik, for Håkon Myrvang Revisorar: Inger Anne Skeistrand og Aud Skipenes Valnemnd: Torill Berge (leiar) Ellen Borch Veum … Les meir om Årsmelding 2014-2015

Innkalling til årsmøte 18. juni

Årsmøtet vert helde torsdag 18. juni kl. 11.00 på Førde bibliotek. Saker – Årsmelding – Revidert rekneskap – Budsjettforslag – Verkeplan – Innkomne saker – Val Innkomne saker • Endring av varaordning. NBF Sogn og Fjordane er oppmoda av NBF sentralt om å gå vekk frå ordninga med personlege varamedlemer. Dette er noko dei fleste … Les meir om Innkalling til årsmøte 18. juni